Dodaj Szukaj Zaloguj
 

  Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://schroniak.pl (dalej jako: „Schroniak.pl”, „Serwis Internetowy”).
Schroniak.pl jest portalem umożliwiającym korzystającym z niego usługobiorcom znalezienie zwierząt na terenie całego kraju, które mogą zostać adoptowane,
a także zgłoszenie zwierzęcia zaginionego. Celem adopcji zwierzęcia należy skontaktować się bezpośrednio z użytkownikiem, zgłaszającym dane zwierzę do adopcji,
już poza Serwisem. Oferty Adopcji zwierząt w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny. Celem adoptowania
danego zwierzęcia niezbędny jest każdorazowo kontakt z osobą zgłaszającą możliwość adopcji, już poza
Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego
nie jest autorem Ofert Adopcji zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego.
Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z serwisu Schroniak.pl,
regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem

1) Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL Schroniak.pl, zwanego dalej "Serwisem".
Serwis prowadzony jest przez Tomasza Musiałczyka (dalej jako: „Usługodawca”).
Adres Serwisu i dane kontaktowe:
adres internetowy – www.schroniak.pl
e-mail – poczta@schroniak.pl,
telefon 729-142-142
adres korespondencyjny – ul. Lipska 7/9 51-003 Wrocław

Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z jego Regulaminem. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Serwisu.

2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
Za pośrednictwem Serwisu świadczone są na odległość za pomocą sieci Internet usługi informacyjno-promocyjnych w postaci dodawania i promowania ogłoszeń, reklamy

3. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka prywatności z którą należy się zapoznać a link do niej znajdziesz w stopce witryny.  
 

2) Definicje- BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony
przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
- FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie
zapytania, dostępny w zakładce „Kontakt”.
- KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
- KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty
elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności
dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane
przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.

- OFERTA ADOPCJI/ OGŁOSZENIA – wszelkiego rodzaju Ogłoszenia zamieszczone przez Usługobiorcę w
Serwisie Internetowym niezależnie od ich nazwy, w tym ogłoszenia adopcyjne, dotyczące znalezienia
zwierzęcia oraz zgłaszające zaginięcie zwierzęcia. Oferty Adopcji w Serwisie Internetowym mają
charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Celem adoptowania danego zwierzęcia niezbędny jest bezpośredni kontakt z osobą zgłaszającą dane
zwierzę do adopcji bądź ze schroniskiem już poza Serwisem.

- PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.
- Nr 24, poz. 83 ze zm.)
- REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
- SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, SCHRONIAK.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod
adresem internetowym https://schroniak.pl
- USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
- USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba
prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w
Schroniak.pl.
- USŁUGODAWCA - Tomasza Musiałczyka (dalej jako: „Usługodawca”).
Adres Serwisu i dane kontaktowe:
adres internetowy – www.schroniak.pl
e-mail – poczta@schroniak.pl,
telefon 729-142-142
adres korespondencyjny – ul. Lipska 7/9 51-003 Wrocław

- USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
- Wyszukiwarka – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców
wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń
zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
 

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z Schroniak.pl

1. Schroniak.pl jest portalem umożliwiającym korzystającym z niego usługobiorcom znalezienie zwierząt na
terenie całego kraju, które mogą zostać adoptowane, a także zgłoszenie zwierzęcia zaginionego. Celem
adopcji zwierzęcia należy skontaktować się bezpośrednio z osobą, zgłaszającą dane zwierzę do adopcji, już
poza Serwisem.

2. Oferty Adopcji zwierząt w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny. Celem
adoptowania danego zwierzęcia niezbędny jest każdorazowo kontakt z osobą zgłaszającą możliwość
adopcji, już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel
Serwisu Internetowego nie jest autorem Ofert Adopcji zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego
usługobiorców.

3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej
Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze
stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do
Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0
i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w
wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości
zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w przez
okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu
Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych
osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania
danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w

Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego
jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu
Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie
umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002
r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane
dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez
usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie
otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze
danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 

4) Korzystanie z usług elektronicznych rzez usługobiorcę

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
a. Adoptuj wirtualnie.
b. Blog.
c. Formularz kontaktowy.
d. Konto Użytkownika oraz Konto Schroniska.
e. Nakarm zwierzaka.
f. Wyszukiwarka.
g. Zapytaj o zwierzaka.
3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu
Internetowego.
4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
5. Korzystanie z dostępnych Usług Elektronicznych jest co do zasady nieodpłatne, z wyjątkiem tych
funkcjonalności, co do których wyraźnie zastrzeżono wymóg wniesienia opłaty.
6. Korzystanie z Formularza kontaktowego rozpoczyna się z chwilą wypełniania Formularza dostępnego w
zakładce „Kontakt” i kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego
pola „Wyślij wiadomość”. W Formularzu kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę
następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz treść zapytania.
Usługa Elektroniczna Formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i
ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego
zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
7. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia na stronę główną Serwisu
Internetowego, wpisaniu miasta bądź regionu oraz kliknięciu pola „Znajdź psa” lub „Znajdź kota”.
Usługobiorca ma możliwość także skorzystania z kategorii, filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w
Wyszukiwarce. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu
z niej.
8. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Zapytaj o zwierzaka rozpoczyna się z chwilą wypełniania Formularza
dostępnego po przejściu do danego Ogłoszenia i kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po
wypełnieniu Formularza pola „Wyślij wiadomość”. W Formularzu kontaktowym niezbędne jest podanie
przez Usługobiorcę następujących danych: imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz treść
zapytania. Usługa Elektroniczna Zapytaj o zwierzaka świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter
jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą
wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

5) Blog

1. Korzystanie z Bloga możliwe jest po wejściu na stronę Serwisu Internetowego, po przejściu do zakładki
„Blog” – Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy. Usługobiorca ma możliwość
w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki
internetowej.
2. Administrator umożliwia dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarze Użytkowników
Serwisu wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Administratora. Niedozwolone jest
zamieszczanie komentarzy naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są
nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Użytkowników, a także zawierające treści reklamowe
lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne serwisy, szczególnie poruszające tematykę związaną z
adopcjami zwierząt. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających powyższe
zasady.

3. Administrator przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002
r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane
dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez
usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie
otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze
danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

6) Warunki korzystania z konta użytkownika


1. W Serwisie Internetowym dostępne są dwa rodzaje kont
Korzystanie z Kont jest nieodpłatne.
2. Konto Użytkownika umożliwia dodawanie Ogłoszeń oraz innych informacji, dodawania komentarzy do zamieszczanych na Blogu artykułów oraz
monitorowania pozostałych działań w Serwisie. Wszystkie Ogłoszenia dodawane w ramach Konta
Użytkownika podlegają weryfikacji przez Usługodawcę.

4. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych
kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu adresu poczty elektronicznej, (2) wypełnienia formularza rejestracji i wybór typu konta
(3) kliknięciu w przesłany link na podany adres poczty elektronicznej, w celu aktywacji konta  (4) kliknięciu pola „Dokończ rejestrację”. W formularzu rejestracji
niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej, login oraz
hasło.
5. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta)
poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: poczta@schroniak.pl
6. Usługobiorca może w tym samym czasie posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym.
7. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich
zmiany.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez
Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, z podaniem przyczyny, a w
razie bezskutecznego wezwania – do usunięcia tych treści.
 

7) Warunki zamieszczania postów


3. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie Serwisu
Internetowego, w ramach Konta pod przyciskiem „Dodaj post” – jego wypełnienie możliwe jest po
zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie i wybraniu jednej z opcji. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu
jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji. Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym
niezwłocznie. Usługobiorcy otrzymują potwierdzenie dodania Ogłoszenia na adres poczty elektronicznej
podany podczas rejestracji Konta.
4. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie
informacje prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd.
5. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem
faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących
przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie
obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar
Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając
na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej
Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia
przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w
stosunku do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

6. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju
Ogłoszeń oraz w języku polskim.
7. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia)
treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych
zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także
adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

 

8) Reklamacje dotyczące Schroniak.pl można zgłaszać na dane kotnaktowe podane w punkcie 1 regulaminu


1. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa żądania; oraz (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność
reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza,
że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 

9) Odstąpienie od umowy


1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę
utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia
od umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 11 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie
14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku
usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego
żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty
oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest
wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład na dane kontaktowe podane w punkcie 1 regulaminu
 

10) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasady dostępu do tych procedur


1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie...
3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55
60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.),
którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego
polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2)
wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
(więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności
gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod
adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia
czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
(więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_...
 

11) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania
prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego
konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy
niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych
dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu
poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na
czas trwania weryfikacji.
3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu
Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Usunięcie Konta powoduje jednocześnie usunięcie z Serwisu
Internetowego ofert sprzedaży Produktów wystawionych przez Sprzedawcę (z wyłączeniem ofert już
przyjętych przez Kupującego).
4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Umowy
Sprzedaży zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po
stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec
Usługobiorcy niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i
niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw
technicznych.
8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej
podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za
korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu, a w przypadku roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży - do
wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty
jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem
odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia
umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 

12) PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego
poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach
należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa
Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi
Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
 

13) UDZIEKENIE LICENCJI NA UŻYWANIE ZDJĘĆ


W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej (IP, ang. intellectual property), takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje nam poniższe uprawnienia zgodnie z wprowadzonymi przez siebie ustawieniami prywatności i ustawieniami aplikacji: użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu Schroniak.pl lub w związku z nim (Licencja IP).
 

14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Schroniak.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
9. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych; dodania nowych form
płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz
384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział
umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu
skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca
będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
 

15) ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – OGRANICZENIA PRZEDMIOTU
OGŁOSZEŃ W SERWISIE INTERNETOWYM


Niniejszy załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być
przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne
ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy
wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.
Przedmiotem Ogłoszenia w Serwisie Internetowym nie mogą być:

• Przedmioty, usługi lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści erotyczne lub pornograficzne,
szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z
udziałem zwierząt;

• Przedmioty lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

• Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, dopalacze, a także inne substancje, które
przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi
substancjami i środkami jest prawnie zakazany;

• Przedmioty, utwory, treści lub programy naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób
trzecich;

• Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);

• Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;

• Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy

inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako
forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie
materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin,
dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;

• Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;

• Organy ludzkie lub zwierzęce;

• Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych
w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w
sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

• Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz
miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony
przepisami prawa;

• Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu
lub metryki.
 

16) ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA
OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Dane podane w punkcie 1 regulaminu
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.