Menu
Cart
local_offerRegulamin

Regulamin
Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skaryszewie

I. Zadania

Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, a w szczególności psów, a także innych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować.
Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezdomnych lub tych, które nie są w stanie przeżyć na wolności lub którym wypuszczenie na wolność może przysporzyć cierpień.
Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku, rokujących nadzieję na wyzdrowienie.
Usypianie zwierząt w sposób humanitarny.
Utrzymywanie stałych kontaktów ze sponsorami schroniska.
Stworzenie humanitarnych warunków bytowania dostosowując ilość zwierząt do ilości miejsc prowadząc konsekwentnie :

masową sterylizację i kastrację,
promocję adopcji w mediach ( prasa, radio ) i za pośrednictwem internetu,
propagowanie zapobiegania rozmnażania kotów i psów.

Prowadzenie edukacji humanitarnej m. in. :

poprzez zachęcanie szkół do odwiedzania schroniska ( pogadanki, przekazywanie materiałów reklamowych, ulotki, plakaty ),
zakładanie Kół Przyjaciół Schroniska (np. regularne wychodzenie z psami na spacery).

II. Obowiązki personelu schroniska

Wszyscy pracownicy muszą odznaczać się przyjacielskim i humanitarnym stosunkiem do zwierząt znajdujących się w nowych warunkach i często z tego powodu podrażnionych lub apatycznych.
Swoim zachowaniem wobec zwierząt zarówno w schronisku jak i poza nim pracownicy powinni dawać przykład należytego obchodzenia się ze zwierzętami.
Wyłapywania błąkających się psów mogą dokonywać tylko pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenie.
Do schroniska przyjęte zostaje każde doprowadzone zwierzę przez pracownika schroniska zajmującego się wyłapywaniem.
Schronisko przyjmuje zgłoszenia o miejscu pobytu bezpańskich zwierząt – w celu wysłania pracownika, który doprowadzi zwierzę do schroniska.
Schronisko ma obowiązek prowadzenia rejestru zwierząt.
Każde doprowadzone zwierzę zostaje wpisane do rejestru z uwidocznieniem daty przyjęcia, opisu zwierzęcia ( wiek, rasa, maść ), danych dotyczących okresu kwarantanny, daty szczepień i zabiegów weterynaryjnych, daty opuszczenia schroniska, daty śmierci z podaniem przyczyny.
Zwierząt nowoprzybyłych nie należy łączyć z innymi zwierzętami przez okres 15 – 18 dni, potrzebnych do oswojenia się zwierzęcia z warunkami w schronisku oraz  w celu odbycia kwarantanny wykluczającej zawleczenie choroby zakaźnej w boksach zdrowych zwierząt.
Każde nowoprzybyłe zwierzę powinno być poddane dezynsekcji i odrobaczeniu oraz szczepieniom przeciwko chorobom zakaźnym.
W celu ograniczenia stresu i kontrolowania chorób, zwierzęta powinny być odseparowane w następujący sposób :

zwierzęta w kwarantannie,
zwierzęta chore lub ranne i zwierzęta zdrowe,
zwierzęta agresywne od wszystkich innych,
szczeniaki od zwierząt dorosłych,
karmiące samice i ich potomstwo od wszystkich innych.

III. Zasady opieki lekarsko – weterynaryjnej

Zatrudnienie do obsługi schroniska lekarza weterynarii.
Obligatoryjny program szczepień ochronnych.
Kastracja, sterylizacja oraz chipowanie zwierząt znajdujących się w schronisku.
Prowadzenie odkażania i dezynfekcji obiektu.

IV. Czystość i pielęgnacja zwierząt.

W celu zachowania w schronisku należytych warunków higienicznych należy :

a)      na bieżąco usuwać nieczystości,
b)      utrzymywać budynki, wybiegi i obejścia w czystości,

W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt należy :

a)      odświeżać i wymieniać posłania zwierząt, aby były czyste i suche,
b)      codziennie wypuszczać zwierzęta na wybieg,
c)      u zwierząt chorych stosować wskazane przez lekarza weterynarii leki i zabiegi,
d)      meldować kierownictwu o zauważonych u zwierząt objawach chorobowych,
e)      karmić zwierzęta zgodnie z normami,
f)       przestrzegać właściwych zasad pojenia zwierząt.

Należy przestrzegać instrukcji odkażania i dezynfekcji.

V. Wydawanie zwierząt.

Właściciele mają prawo do odbioru zwierząt po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności.
Psy wolno wydawać ze schroniska po zaszczepieniu ich przeciwko wściekliźnie a szczenięta przeciwko innym chorobom zakaźnym.
Nie wolno wydawać zwierząt :

a)      dzieciom i młodzieży do lat 18, nie będącym pod opieką rodziców lub opiekunów,
b)      szczeniąt przy matce przed ukończeniem 7 tygodnia życia oraz zwierząt chorych (z wyjątkiem przypadku, kiedy nowy właściciel deklaruje chęć leczenia zwierzęcia we własnym zakresie ),
c)      osobom nietrzeźwym,
d)      osobom podejrzanym o spekulację i handel zwierzętami.

Każda osoba zabierająca psa ze schroniska zobowiązana jest do podpisania umowy adopcyjnej.
Pracownik schroniska uwidacznia w rejestrze zwierząt : imię, nazwisko, adres i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osoby zabierającej zwierzę, która potwierdza dane własnoręcznym podpisem. 
Inspektor schroniskowy może w ciągu 60 dni od daty wydania ze schroniska zwierzęcia sprawdzić warunki jego bytowania.

VI. Usypianie zwierząt.

Usypianie zwierząt powinno odbywać się zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt.
Fakt i przyczyna uśpienia zwierzęcia muszą być odnotowane w rejestrze zwierząt i podpisane przez lekarza weterynarii.
Usypianie jest dokonywane na terenie lecznicy obsługującej schronisko lub na terenie schroniska.
Usypianie zwierzęcia może odbywać się wyłącznie na podstawie zasad sztuki weterynaryjnej.
Przeznaczone do uśpienia zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili łagodnie i przyjaźnie, aby zaoszczędzić zwierzęciu niepotrzebnych cierpień.
Uśpienie może być dokonywane tylko przez lekarza weterynarii.
Zwłoki zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez zakład utylizacji, z którym należy zawrzeć odpowiednią umowę jeżeli nie jest zawarta.

VII. Godziny przyjęć interesantów

Schronisko przyjmuje interesantów w godzinach

w niedzielę i święta telefonicznie z Panią Katarzyną Piasecką tel. 534-033-224,
w dni powszednie od godz. 900 do godz. 1400

Zabrania się osobom przychodzącym do schroniska :
a)      zbliżania się do zwierząt bez asysty personelu schroniska,
b)      karmienia zwierząt ( w przypadku przyniesienia produktów dla zwierząt należy je przekazać personelowi schroniska ),
c)      drażnienia zwierząt.

Osobom nietrzeźwym wstęp do schroniska jest zabroniony.
Godziny przyjęć i odwiedzin muszą być wywieszone na widocznym miejscu.r e k l a m a

Pomóż Mi i udostepnij
content_copy

local_printshop Drukuj
© 2021 Schroniak.pl All rights reserved.
Design and Developed by JML.NET.PL

55000