Regulamin

1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL Schroniak.pl, zwanego dalej "Serwisem".
Serwis prowadzony jest przez Tomasza Musiałczyka zwany dalej "Administratorem".
Adres Serwisu i dane kontaktowe:
adres internetowy – www.schroniak.pl
e-mail – poczta@schroniak.pl,
telefon 729-142-142
adres korespondencyjny – ul. Ostrowska 2/8 51-005 Wrocław
Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z jego Regulaminem. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Serwisu.

2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
Za pośrednictwem Serwisu świadczone są na odległość za pomocą sieci Internet usługi informacyjno-promocyjnych w postaci dodawania i promowania ogłoszeń, reklamy i kont hostingowych

3. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka prywatności z którą należy się zapoznać a link do niej znajdziesz w stopce witryny.

2. Definicje

Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Schroniak.pl, prowadzony przez Administratora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej Schroniak.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez administratora.

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);

Regulamin – niniejszy regulamin;
Polityka prywatności, z którą należy się zapoznać, a link do niej znajdziesz w stopce witrymy
Cennik — zestawienie ustalanych przez Administatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu Schroniak.pl
 

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia

3. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

4. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób opisana i stworzona rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

5. Zabrania się tworzenia wielu identycznie wyglądających ogłoszeń (zawierających m.in: ten sam opis i zdjęcia). Tworzenie tego typu duplikatów ogłoszeń będzie skutkowało jego natychmiastowym usunięciem z serwisu przez administratora. Nagminne tworzenie tego typu ogłoszeń spowoduje blokadę konta Użytkownika, która uniemożliwi dodawanie ogłoszeń w serwisie. Możliwość odblokowania konta w takim przypadku wymagać będzie kontaktu z Administratorem Serwisu w celu złożenia wyjaśnień. Kolejne złamanie regulaminu w ten sposób spowoduje całkowite usunięcie konta Użytkownika z Serwisu

6. Serwis chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

4. Ogłoszenia - Konto

1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.

2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.

3. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, na podany przez Użytkownika adres e-mail wysłana zostanie wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.

4. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem Schroniak.pl w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

6. Świadczenie usług przez Schroniak.pl w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@schroniak.pl
 

5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe)

2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady taką ilość dni jaką Użytkownik wybiera w formularzu dostępnym na stronach Serwisu - pole "czas emisji"

3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

4. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.

5. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Serwis zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.

6. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry.
 

6. Zasady odpowiedzialności

1. Serwis umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność ogłoszeń, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

4. Serwis ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

- powszechnie uznane za obraźliwe,
- naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
- szkodzące dobremu imieniu lub renomie Serwisu lub jego partnerów,
- wprowadzające w błąd.

5. Operator nie odpowiada za:
- brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
- działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Serwisu niezależnych,
- składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
- Serwis ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

6. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Serwis uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Serwis może uzależnić korzystanie z konta od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Serwis zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

7 .Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Serwis usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: poczt@schroniak.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Administratora podany w punkcie 1. Regulaminu z dopiskiem "Reklamacja"

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Serwis przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Serwis rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 

8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Schroniak.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

2. O zmianie Regulaminu Serwis poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Schroniak.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Schroniak.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, której przedmiotem jest świadczenie przez Serwis usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

4. Obecna treść regulaminu wchodzi w życie z dniem 22.04.2017 r.